Regulamin serwisu PanToZrobi.pl

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Piotrex prowadzonego przez Piotra Kołakowskiego w ramach Programu AIP, PanToZrobi (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez administratora pod adresem http://www.pantozrobi.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu PanToZrobi.pl.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami par III.
 4. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu oraz zostaje dla niego utworzone konto w ramach Serwisu.
 5. Konto Użytkownika – dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 6. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w PanToZrobi.pl.
 7. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik PanToZrobi.pl.
 8. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć towar lub usługę, do którego PanToZrobi.pl wysyła Zapytanie lub który publikuje w PanToZrobi.pl swoją ofertę handlową.
 9. Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi danych adresowych Pytającego, który złożył Zapytanie.
 10. Oferta – oferta publikowana w PanToZrobi.pl.
 11. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych, w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku.
 13. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie ( dotyczy usług Administratora).
 14. Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy.
 15. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
 16. Ocena - subiektywna ocena Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis PanToZrobi ma służyć pomocy w wymianie informacji między Użytkownikami i, pozwolić Użytkownikom znaleźć Dostawcę, który dostarczy im w odpowiedzi na ich zapotrzebowanie potrzebny towar lub zrealizuje usługę zadaniem serwisu jest ułatwić możliwość zawarcia umowy pomiędzy Dostawca a Użytkownikiem.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w PanToZrobi.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika.
 5. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z serwisu stacja/urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. zainstalowana przeglądarka internetowa,
  2. aktywne łącze internetowe,
  3. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
  4. aktywny adres poczty elektronicznej.
 7. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 8. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 9. Witryna internetowa dopasowana jest do rozdzielczości ekranu min. 600x600 px.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja wymaga wypełnienia przez Użytkownika danych w udostępnionym mu formularzu rejestracyjnym w Serwisie jak imię, nazwisko, e-mail, numer kontaktowy i adres zamieszkania lub adres siedziby.
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe PanToZrobi zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności dostępną na stronie www.PanToZrobi.pl/prywatnosc. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PanToZrobi w celu świadczenia usług Serwisu.
 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika (adresu e-mail) i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte pod nazwą Użytkownika będące wynikiem posłużenia się niezabezpieczonym hasłem.
 4. PanToZrobi może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia regulaminu.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zapytania i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Piotrowi Kołakowskiemu, dane kontaktowe: piotr@kolakowski.eu.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy świadczenia usługi droga elektroniczną,
  2. wymiany ofert i pośrednictwa handlowego,
  3. dostarczenia Użytkownikowi usługi, na który Użytkownik złożył zamówienie,
  4. przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
 5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 8. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem.
 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez PanToZrobi.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

V. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA O OFERTĘ

VI. WYSZUKIWANIE ZLECEŃ

 1. Usługa wyszukiwania zleceń pozwala Użytkownikowi/Dostawcy wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się w Serwisie.
 2. Dostęp do danych kontaktowych Pytającego wymaga wcześniejszej rejestracji.

VII. ODKRYCIE DANYCH PYTAJĄCEGO I OPŁATY DLA DOSTAWCY

 1. Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom/Dostawcom.
 2. Dostawca samodzielnie decyduje o Odkryciu przesłanych Zapytań.
 3. Odkrycie danych kontaktowych Pytającego kosztuje Użytkownika będącego dostawcą pewną ilość punktów, zależną od atrakcyjności Zapytania.
 4. Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności oznacza , że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
 6. Po dokonaniu wpłaty usługa świadczona jest użytkownikowi przez czas określony 12 miesięcy, tym samym uzyskane punkty mogą być przez użytkownika wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od dokonania opłaty za świadczenie usług.
 7. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać przesłania chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
 8. W ramach świadczonych usług Punkty są również pobierane, gdy oferta Użytkownika/Dostawcy zostanie wybrana przez Pytającego. Ilość pobranych punktów zależna jest od atrakcyjności oferty i jest równa liczbie punktów zużytych na odkrycie danych kontaktowych Pytającego.

VIII. OCENY W SERWISIE

 1. PanToZrobi udostępnia w Serwisie możliwość wystawiania ocen Użytkownikom po zrealizowanej usłudze, zleconej przy pomocy Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik wystawiający ocenę w Serwisie, ponosi odpowiedzialność za jej treść, która w sposób jasny i precyzyjny powinna oddawać przebieg realizacji usługi.
 3. Zabrania się umieszczania informacji i materiałów:
  1. obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  2. o tle rasistowskim lub dyskryminującym, nawołujących do nienawiści,
  3. pornograficznych,
  4. naruszających zasady współżycia społecznego,
  5. sprzecznych z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Administrator nie ingeruje w treść ocen, jednakże przysługuje mu prawo do usuwania zamieszczonych ocen bez podania przyczyny w szczególności, gdy naruszają one porządek prawny obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej, prawa osób trzecich w tym dobre imię Użytkowników i Administratora.
 5. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych) są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu PanToZrobi.pl.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.
 7. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
  1. treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  2. opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wynikające z niepoprawnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
  2. treści umieszczane przez Zarejestrowanego Użytkownika,
  3. szkody wynikłe z udostępnienia hasła dostępowego do konta osobom trzecim przez Zarejestrowanego Użytkownika,
  4. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
  5. usunięcie Treści na podstawie Regulaminu Serwisu i obowiązujących przepisów prawa,
  6. wszelka odpowiedzialność Administratora ograniczona jest maksymalnie do wysokości opłaconej przez Użytkownika kwoty ceny za świadczoną mu usługę,
  7. Administrator deklaruje dostępność Serwisu na poziomie 340 dni w roku i zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu Serwisu w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją, lub usuwaniem występujących w Serwisie błędów i usterek. Użytkownicy posiadający Konto w ramach Serwisu zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Administrator zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.pantozrobi.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności Serwisu. Administrator podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej, oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika/dostawcy za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez PanToZrobi.pl.
 6. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Użytkownikiem/Dostawcą , wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

X. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie PanToZrobi.pl.
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu PanToZrobi.pl.
 5. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.

XI. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego wypełnienia Formularza z Zapytaniem.
 2. Pytającemu składającemu Zapytanie, nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
 4. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 5. Zabrania się stosowania elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XII.OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.

XIII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
 3. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
 4. Zabrania się wykorzystywania PanToZrobi.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą będącymi użytkownikami Serwisu.
 5. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.

XIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. PanToZrobi.pl jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo PanToZrobi.pl są znakami towarowym do których używania prawa przysługują Administratorowi i nie mogą być reprodukowane.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie PanToZrobi.pl.

XV. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług elektronicznych w ramach PanToZrobi.
 2. Użytkownik powinien zgłaszać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@pantozrobi.pl., lub na adres korespondencyjny : Piotr Kołakowski, ul. Karpacka 14B, 04-541 Warszawa
 3. Zgłoszenie reklamacyjne dla jego sprawnego rozpatrzenia powinno zawierać w szczególności następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika oraz adres zamieszkania lub adres siedziby,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz zakres żądania,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przy rejestracji w serwisie lub adres wskazany w treści samej reklamacji.
 6. Warunki odstąpienia od umów na usługi Dostawców, regulują umowy bezpośrednio zawierane miedzy pytającym a Dostawca. Administrator (pantozrobi) nie jest stroną tych umów.

XVI. USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika rażąco naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść w sposób oczywisty narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
 3. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@pantozrobi.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta w przypadku, zalegania z płatnością przez Użytkownika wobec Administratora.

XVII. ZMIANY REGULAMINU

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.